Podmienky akcie Vytočte si výhru

1. Realizátor akcie
Realizátorom tejto marketingovej akcie je spoločnosť TONGEL fashion s.r.o., so sídlom Vašinova 16, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 52 070 735, DIČ 2120882071, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Slovensko, Oddiel: Sro, vložka č. 46980/N, tel. +421948678859, e-mail: obchod@satypremoletky.sk.

2. Účel a predmet 
Účelom akcie je propagácia produktov a podpora predaja realizátora akcie, ktorý za týmto účelom poskytuje zľavové kupóny na nákup v e-shope www.satypremoletky.sk a darčeky v podobe produktov z e-shopu www.satypremoletky.sk.

Predmetom súťaže, ktorá je realizovaná webovou aplikáciou, je virtuálne vytočenie kolesa s cenami v podobe zľavových kupónov alebo produktov. Každý dielik kolesa má odo dňa vyhlásenia akcie pevne nastavenú pravdepodobnosť vytočenia, pričom pravdepodobnosti jednotlivých dielikov môžu byť nastavené rôzne a účastníci akcie sú si toho vedomí.

3. Lehota akcie
Akcia trvá odo dňa 8.6. 00:01 hod. do času, kedy bude zverejnená na webových stránkach www.satypremoletky.sk.

4. Podmienky účasti 
Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku s platnou e-mailovou adresou a to raz za 2 mesiace.

5. Priebeh akcie
Zúčastniť sa je možné zadaním svojej e-mailovej adresy a následne kliknutím na tlačidlo Roztočiť koleso.

V prípade vytočenia výherného dieliku prídu účastníkovi ďalšie informácie na zadanú e-mailovú adresu.

Ak je výhrou zľavový kupón, e-mail bude obsahovať kód a dobu platnosti kupónu. Účastník ho môže použiť na ľubovoľný nákup v e-shope www.satypremoletky.sk, pričom zľava sa vypočíta z aktuálnej predajnej ceny tovarov.

Zľavový kód sa zadáva v košíku alebo v pokladni v procese nákupu na www.satypremoletky.sk.

6. Ochrana osobných údajov
Každý účastník akcie poskytuje svoj osobný údaj a tým je e-mailová adresa. Tá bude použitá v rámci predmetnej akcie a každý účastník zároveň súhlasí aj s následným zasielaním ďalších marketingových správ, resp. obchodných oznámení.

Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať, napríklad aj použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe alebo e-mailom na obchod@satypremoletky.sk alebo sms správou na +421948678859.

Nie je povolené používať cudzie e-mailové adresy. V prípade, že takýmto konaním vznikne škoda alebo iná ujma tretej strane, je za to plne zodpovedná osoba, ktorej konaním k danej škode alebo inej ujme došlo.

7. Záverečné ustanovenia
Účasťou na akcii vyjadruje každý zapojený účastník súhlas s týmito podmienkami. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom, nesmie sa akcie zúčastniť.

Realizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a aj ju odvolať, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Každú zmenu realizátor zverejní v týchto podmienkach.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok akcie si realizátor vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť podmienky.

Realizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatými darčekmi.

V Nitre, dňa 8.6. 2021